Energiecoaches Roosendaal
Eén van de bestuursleden van Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) is Margot Kampert. Margot is als penningmeester vanaf het prille begin betrokken bij de opzet en groei van de StER. In dit interview neemt zij u mee naar het samenwerken aan de transitieopgave, bewustwording en meer!

Margot Kampert - Stichting Energietransitie Roosendaal‘Tot 4 jaar terug was ik de buurvrouw van Michel Suijkerbuijk, die als vrijwilliger ook betrokken is bij de StER. Onze gesprekken gingen vaak over verduurzaming binnen de gemeente Roosendaal. En dan met name over het verduurzamen van het energieverbruik thuis. Het treffen van energiebesparende maatregelen levert immers vaak direct voordeel op. Een paar jaar geleden was er in Roosendaal nog geen loket dat inwoners ondersteunt met het verduurzamen van het energieverbruik thuis, terwijl bij het verduurzamen toch veel komt kijken. Waar begin je? En welke maatregelen zijn geschikt voor jouw situatie? Dan is het fijn dat je terug kunt vallen op een onafhankelijke partij die jou helpt met het maken van een duurzaam plan voor jouw woning. We raakten met meerdere inwoners over een dergelijk initiatief in gesprek. Zo hebben we met een team van vrijwilligers de StER opgericht.’

Bewustwording
‘Naast mijn rol als penningmeester vertegenwoordig ik de StER vaak bij bijeenkomsten en evenementen. Ook ben ik betrokken bij de opzet van wijkinitiatieven, zoals bijvoorbeeld in Burgerhout waar we met een hele straat de nodige energiebesparende maatregelen hebben kunnen treffen. Ook met het treffen van relatief kleine maatregelen kan veel energie worden bespaard. Daarbij draait het ook om bewustwording. Korter douchen, apparaten niet op stand-by laten staan, lampen uit in de vertrekken waar niemand is. Het is vaak een kleine moeite. En alles bij elkaar scheelt het veel op de energierekening!’

Sociaal vraagstuk
Stichting Energietransitie Roosendaal‘Bij de energietransitie wordt vaak gekeken naar de technologische kwesties, terwijl het naar mijn mening vooral een sociaal vraagstuk is. Een vraagstuk dat alles te maken heeft met de manier hoe wij samen onze leefomgeving inrichten en waarbij we rekening houden met de natuur. Daarbij gaat het om draagvlak, om het betrekken en meekrijgen van inwoners, het bedrijfsleven en andere stakeholders. Samenwerken aan de transitieopgave waar we voor staan.’

Samenwerken aan de opgave
‘Een mooi voorbeeld van samenwerken in Roosendaal is de Wijktafel waar diverse instanties en inwoners aan deelnemen. Tijdens periodieke bijeenkomsten wordt gezamenlijk besproken wat er nodig is in de wijk. Pasgeleden nam ik deel aan de Wijktafel in Kalsdonk. Door dit soort overleggen krijg je meer inzicht in wat er speelt bij mensen thuis en hoe je het beste samen kunt werken aan wat er nodig is in de wijk.’

Trots!
‘Het is leuk om onderdeel uit te maken van de StER. Het zijn allemaal vrijwilligers die vanuit hun kennis, enthousiasme en betrokkenheid iets willen betekenen voor de inwoners van onze gemeente. Zo hebben onze energiecoaches al honderden huishoudens in de gemeente Roosendaal kunnen voorzien van een gratis en onafhankelijk energieadvies. Door onze bestuursleden is op ambtelijk en bestuurlijk niveau een goede samenwerking met de gemeente tot stand gekomen, waardoor we de meningen en ervaringen van onze inwoners nog meer onder de aandacht kunnen brengen. Dankzij al deze inzet en projecten zijn er al veel mooie resultaten bereikt. Daar mogen we best trots op zijn!’

Andere projecten